Звідки Ви дізналися про наш учбовий заклад?
Інтернет
Газети, журнали, довідники
Телебачення, радіо
Знайомі, друзі
 
 
Наша кнопка
Теги

Учнівське самоврядування

 

Мета і завдання учнівського самоврядування Державного професійно - технічного навчального закладу "Одеський професійний ліцей технологій та дизайну"

         Учнівське самоврядування – це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.

      Основні завдання органів учнівського самоврядування:

 -          Забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

 -          Забезпечення виконання учнів своїх обов’язків;

 -          Створення різноманітних учнівських гуртів;

 -          Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

 -          Залучення студентів до художньої самодіяльності;

 -          Проведення конкурсів, концертів та випускних вечорів;

 -          Організація чергування учнів по ліцею;

 -          Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін..

 

ПРАВИЛА УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.      Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.

2.      Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті.

3.      Ідею іншого критикувати не маєш права, покритикуєш — не буде ідей.

4.      Думку викладай розважливо, якщо потрібно —  повтори.

5.      Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.

6.      Чітко зрозумієш — краще зробиш.

7.      Погодився легко — не означає сприйняв глибоко.

8.      Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів і не смій задаватись.

9.      Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою, дружбою.

10.  Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати.

11.  Усяке діло величає результат. Не соромно помилятися. Соромно не вміти  і не бажати виправитися.

12.  Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.

13.  Твори, фантазуй сміливіше — шукай шляхів виконання рішень.

14.  Не відкладай на завтра рішення того питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.

15.  Прийняв рішення — виконуй! Доручив іншим — довіряй!

 

 

ВИМОГИ ДО ЗБОРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


1. Збори проводяться при визнанні необхідності їх більшістю колективу або категоричним вимогам більшості.


2. Збори повинні допомагати досягненню конкретно-поставленої мети.


3. Збори повинні бути плановими (що не включає можливості проведення оперативних засідань коли в цьому є необхідність). 


4. Збори повинні слугувати глибокому обговоренню актуальних питань, які хвилюють кожного члена колективу.

5. Збори повинні допомагати сприйняттю продуманих, значимих для колективу рішень.

6. Збори повинні забезпечить наслухування звіту кожного і колективного прийняття оцінним його діяльності.

7. Кожних чергових зборах необхідно заслуховувати інформацію про виконання раніше прийнятих рішень

8. Періодично повинен проводитися глибокий аналіз діяльності всього колективу з метою подолання недоліків в роботі і пошуків резервів її подальшого удосконалення.

9. Збори повинні допомогти удосконаленню організації самоврядування і всієї навчально-виховної роботи. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державного професійно - технічного навчального

закладу "Одеський професійний ліцей технологій

та дизайну"

 ____________  Д.Е.Канарська

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

 2018-2019 навчального року

Державного професійно-технічного навчального закладу

"Одеський професійний ліцей технологій та дизайну"

 

1. Учнівське самоврядування Державного професійно - технічного навчального закладу "Одеський професійний ліцей технологій

— добровільна, громадська організація, що діє на основі даного Положення.

2. Об'єднання є юридичною особою, має емблему, закони, структуру.

3. Юридична адреса об'єднання:

    м. Одеса

    вул.  Ол. Невського, 39

    тел.: 366-996

4. 0б’єднання несе відповідальність пред суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільного виховання, збереження життя та здоров'я дітей під час роботи з ними.

 

Мета і завдання

1. Об'єднання будує свою роботу на принципах самоврядування, гласності, демократії.

2. Об’єднання дотримується навчальної програми, слідкує за успішністю учнів ліцею, поведінкою в ліцеї  та за його межами.

3.  Сприяє  виявленню та розвитку здібностей його членів, згуртовує їх зусилля на досягнення цієї мети.

 4. Надає  допомогу в організації лекцій, екскурсій, виставок,  організації благодійних заходів, тематичних вечорів, КВК.

5. Налагоджує зв'язки та співпрацює  з училищами,  товариствами і спілками України  та за її межами.

6. Надає допомогу викладачам ліцею в організації і проведенні олімпіад, оглядів, конкурсів та інших заходів.

 

Основи внутрішньоспілкового життя

1. Виборність членів усіх груп.

2. Звітність виборного органу Ради об'єднання.    

3. Обов'язковість рішень  виборного органу для членів об'єднання, якщо ці рішення ухвалені в межах компетенції.

 4. Повага більшості та меншості: інтереси більшості забезпечують її правом розпоряджатися власністю об'єднання а також правом виступати та діяти від імені об'єднання, інтереси меншості забезпечуються правом відстоювати позицію, організаційно оформлюватися у складі виборного органу, вести діяльність, що не суперечить Положенню об'єднання, організаційно визначатися аж до відокремлення.

 

Члени об'єднання

1.Членом учнівського самоврядування ліцею може стати учень 1-3 курсу, який дотримується Положення об'єднання і мети об'єднання.

 2. Члени об'єднання гуртуються за своїми інтересами у гуртки, секції, комісії,  творчі спілки тощо.

 

Члени об'єднання мають право:

- брати участь у виборах і бути обраними до Ради ліцею;

- організовувати заходи:

- брати участь у всіх заходах об'єднання, виступати з доповідями, рефератами, повідомленнями, висовувати пропозиції щодо діяльності об'єднання та Ради ліцею, вносити доповнення та зміни до програми гуртків, секцій, творчих спілок;

-          вільно виходити з об'єднання.

 

Членство припиняється:

-          за власним бажанням члена об'єднання після того, як він проінформував про це виконавчий орган у письмовій формі;

-          за не дотримання умов Положення учнівського самоврядування.

 

Структура учнівського самоврядування

1.Структуру учнівського самоврядування ліцею складають гуртки, секції, комісії, творчі  спілки, які створюються за ініціативою учнів,  підпорядковуються Раді ліцею, що обирається на загальних зборах об'єднання.

2. Загальні збори:

- ухвалюють створення та ліквідацію об'єднання;

- схвалюють програму та Положення об'єднання;

- визначають основні напрямки роботи;

- обирають терміном на один рік  Раду учнів;

- вирішують питання про символіку, атрибутику об'єднання.

3. Керуючим і координуючим органом об'єднання є Рада учнів.

4. До складу Ради учнів обираються старости гуртків та секцій ліцею.

5. Рада здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу в роботі гуртків, секцій, комісій та творчих спілок об'єднання.

6.  Робота гуртків та творчих спілок здійснюється під керівництвом досвідчених фахівців.

7. Засідання  Ради учнів проводиться не менше  одного разу на місяць.

8. Рада учнів ухвалює новостворені гуртки, секції, творчі спілки і затверджує їх програму.

9. Організаційна цілісність об'єднання забезпечується єдністю програмних та організаційних цілей.

 

Органи самоврядування

1. Найвищим органом об'єднання є загальні збори. У період між загальними зборами управління справами об'єднання виконує Рада об'єднання, а у період між засіданням Ради — Голова.

2. Загальні збори об'єднання скликаються за необхідністю, але не рідше 1 разу на рік. Термін їх проведення, місце, норми представництва, по­рядок обрання делегатів ухвалює Рада об'єднання. Позачерговій збір скликається за рішенням Ради об'єднання.

3. Загальні збори правомірні, якщо присутні більш ніж половина членів об'єднання від встановленої норми представництва.

4. До виняткових прав загальних зборів належать:

- прийняття програмних документів, Положення, вне­сення до нього змін та доповнень;

- визначення основних напрямків діяльності, за­твердження планів, заслуховування звітів про їх виконання;

- обрання, відкликання та дообрання членів Ради об'єднання;

- прийняття ухвал про реорганізацію і припинен­ня діяльності об'єднання, призначення ліквідаційної комісії.

Загальні зборі мають право приймати також будь-які інші ухвали, пов'язані з діяльністю Положення.

5. Ухвали приймаються більшістю голосів відкритим або закритим голосуванням. Хід зборів протоколюється.

6. Загальні збори зобов'язані розглядати питання, внесені на їх обговорення Радою об'єднання, або не менше ніж 1/5 членів об'єднання.

7. Функції та повноваження Ради об'єднання:

7.1. Рада об'єднання (далі - Рада) координує діяльність об'єднання у період між загальними зборами.

7.2. Рада - вищий орган, щодо всіх виборних органів, членів об'єднання.

7.3. Рада формує виконавчий комітет, визначає його функції та повноваження, структуру.

7.4. До виняткових прав Ради належить:

 - визначення питань, що підлягають розглядові загальними зборами, термін, місце їх проведення;

- розгляд і внесення на затвердження загальними зборами проектів планів роботи;

- обрання Голови Ради;

- розподіл функцій Ради між її членами;

- заслуховування і затвердження звітів Голови;

- розгляд конфліктних ситуацій.

7.5. Засідання Ради відбувається за необхідністю, але не рідше 2-х разів на місяць.

7.6. Кількість членів Ради визначається загальними зборами. При цьому, до складу Ради мають увійти: заступник Голови, старости груп, члени об'єднання.

7.7. Рада обирається на 1 рік.

7.8. Рада має право власною ухвалою вводити до свого складу на вакантні місця нових членів. При усуненні Голови, Рада має право обрати зі свого складу нового Голову.

7.9. За порушення Положення Голова і члени Ради можуть бути усуненні від виконання своїх обов'язків ух­валою Ради, рішенням за­гальних зборів.

7.10. Засідання Ради протоколюються. Ухвали приймаються звичайною більшістю голосів при­сутніх на засіданні Ради відкритим або закритим голосуванням, якщо іншого порядку не пере­дбачено, і протягом 15 днів доводяться до відома членів об'єднання.

Рада має право приймати ухвали без проведення засідань підписанням її членами проектів ухвал.

7.11. Рада правосильна для розгляду винесених на її засідання питань, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу.

7.12. Рада зобов'язана розглядати питання винесенні на її обговорення Головою, не менше ніж 1/5 членів об'єднання у місячний термін після їх по­дання.

7.13. Рада звітує про свою діяльність загальним збо­рам.

7.14. Рада розглядає заяви членів об'єднання з питань діяльності об'єднання.

7.15. Рада має право приймати ухвали з будь-яких пи­тань діяльності об'єднання, крім тих, що Положення відносить до виняткової компетенції загальних зборів членів об'єднання.

8. Права і обов'язки Голови Ради об'єднання:

8.1. Голова обирається на 1 рік.

8.2. Голова має право приймати будь-які рішення і ви­конувати будь-які управлінські функції, що відповідають засадам Положення, крім ухвал і функцій, що віднесені до компетенції Ради та за­гальних зборів членів об'єднання.

8.3. Голова представляє об'єднання в інших ор­ганізаціях та установах.

8.4. Голова зобов'язаний:

- забезпечувати якісне і своєчасне виконання ух­вал загальних зборів та Ради об'єднання;

- скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Ради;

- двічі на рік звітувати Раді про свою роботу;

- організовувати управління справами об'єднання в межах своєї компетенції між засіданнями Ради і загальними зборами.

 

Голова учнівського самоврядування

Д.Е.Канарська

Затверджено

на педагогічній раді

 ОПЛТД ДЗ «ПНПУ 

імені  К.Д.Ушинського»

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ОДЕСЬКОГО ПРОФЕСЙНОГО ЛІЦЕЮ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНА 

 

·         учні повинні приходити до навчального закладу за 10-15 хвилин до початку занять.

·         учні повинні дотримуватися професійної етики, мати охайний вигляд, верхній одяг необхідно залишати в гардеробі ліцею.

·         бути організованими і дисциплінованими, пам’ятати, що свідома поведінка — основа успіху в навчанні та праці.

·         своєчасно виконувати доручення колективу.

·         культура спілкування між собою є характерною ознакою професійного рівня

·         ввічливе ставлення до старших, педагогів, майстрів повинно стати нормою поведінки учнів.

·          оволодівати професійною майстерністю,  знаннями основ наук, розвивати професійні здібності.

·         учні повинні бережливо ставитися до майна ліцею, підтримувати належний санітарний стан у приміщенні і на території ліцею.

·         дотримуватися усіх навчально-виховних вимог.

·         проявляти милосердя, терпимість толерантність до людей.

·         не палити, не вживати лайливих та нецензурних слів, не смітити в приміщенні і на території ліцею.

Обов,язками  учнів є:

 

1.Додерження законодавства;

2.Додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

 

НЕ ДОТРИМУВАННЯ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДАЄ ПІДСТАВУ НА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ДОГАНУ, ВІДРАХУВАННЯ УЧНЯ З ЛІЦЕЮ

 

Згідно: Закону України «Про освіту» Стаття 52

              Закону України «Про професійно-технічну освіту» Стаття 39

Пошук
Наші оголошення
 лічильник відвідуючих

  відвідувачів

Останні новини
Наші друзі
Центр

Статті
25 травня
27 березня
31 жовтня